Sprzedaż i dostawa paliwa gazowego dla  szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - Postępowanie zakończone

Nr sprawy DBFO-AB.261.2.2020

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Al .gen. A. Chruściela 28, 04-401Warszawa – Wydział Obsługi Mieszkańców ( lewe skrzydło, wejście z ulicy), godziny urzędowania : 8:00 - 16:00 

w terminie do dnia 26.11.2020 r  do godz. 10:30.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy z napisem:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Rembertów m.st. Warszawy
Al .gen. A. Chruściela 28, 04-401Warszawa
„ Oferta w postępowaniu na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla   szkół
i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  nr sprawy: DBFO-AB.261.2.2020”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 11:00.

UWAGA: ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.

Sprzedaż i dostawa paliwa gazowego dla  szkół i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy.

Nr sprawy DBFO-AB.261.2.2020

Oferty należy złożyć w siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy Al .gen. A. Chruściela 28, 04-401Warszawa – Wydział Obsługi Mieszkańców ( lewe skrzydło, wejście z ulicy), godziny urzędowania : 8:00 - 16:00

w terminie do dnia 02.12.2020 r  do godz. 10:30.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy z napisem:


Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Rembertów m.st. Warszawy
Al .gen. A. Chruściela 28, 04-401Warszawa
„ Oferta w postępowaniu na sprzedaż i dostawę paliwa gazowego dla   szkół
i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  nr sprawy: DBFO-AB.261.2.2020”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 2 grudnia 2020 r. o godz. 11:00.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 Załączniki w wersji pdf:

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.
 3. Załącznik nr 2 - formularz oferty.
 4. Załącznik nr 2A - formularz cenowy.
 5. Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 6. Załącznik nr 4 - wzór umowy.
 7. Załącznik nr 5 - oświadczenie – grupa kapitałowa.
 8. Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej z OSD.
 9. Załączniki nr 7-9 - oświadczenia – podstawy do wykluczenia

 Wersja edytowalna:

 1. Załącznik nr 2 - formularz oferty.
 2. Załącznik nr 2A - formularz cenowy.
 3. Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia / i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
 4. Załącznik nr 5 - oświadczenie – grupa kapitałowa.
 5. Załącznik nr 6 - oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej z OSD.
 6. Załączniki nr 7-9 - oświadczenia – podstawy do wykluczenia

 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ:

 1. Wyjaśnienia treści SIWZ 1
 2. Wyjaśnienia treści SIWZ 2
 3. Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy